HomeTrajectenOver onsNieuwsContactCHA-Online
Inschrijven Nieuwsbrief
Privacy
statement
Privacy statement
Clearing House Apothekers B.V. (CHA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

CHA houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring is geschreven voor:

- Alle klanten die een overeenkomst hebben voor een van de declaratieverwerkingsdiensten;
- Niet-klanten, zijnde voorschrijvers en zorgverleners waar CHA de declaraties verwerkt vanuit een overeenkomst met een zorgverzekeraar;
- Particulieren waarvan declaraties van hun zorgverlener door CHA worden verwerkt;
- Bezoekers;
- Werknemers en ingehuurde medewerkers;
- Sollicitanten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

NAW gegevens
- uw naam;
- uw adres;
- contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
geslacht;
- overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter,
LinkedIn of andere social media diensten;
- IBAN;

Declaratiegegevens.
- ontvangen, ingelezen en verzonden declaraties van zorgverleners en retourinformatie van verzekeraars met daarin: verzekerdengegevens (UZOVI, verzekerdennummer, BSN, geboortedatum), informatie met betrekking tot de gedeclareerde prestaties (prestatiecode van het geleverde middel, hoeveelheid, datum aflevering, receptnummer), voorschrijver-gegevens, kosten, declarant en uitvoerder, datuminformatie met betrekking tot actieve basisverzekeringen per verzekerde van zorgverzekeraars die declaratieverwerking hebben uitbesteed aan CHA;
- machtigingen van zorgverzekeraars. Dit bestaat uit prestatiecodes waarvoor toestemming is afgegeven;
-landelijke voorschrijversgegevens met ABG-code en NAW-gegevens van de voorschrijver;

Overig.
- het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook het onderdeel “Cookies”);
- VOG en referenties (personeel, ingehuurde medewerkers en sollicitanten);
- gebruikersaccounts van CHA-online en informatie met betrekking tot het gebruik van CHA-online zoals gebruiker, uitgevoerde optie en tijdstip;
- e-mailberichten met onder andere communicatie met klanten zoals vragen en reactie;

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

a) Het uitvoeren van een overeenkomst.

Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie.

b) Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

c) Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:

i) Interactiegegevens.

Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen CHA en u, bijvoorbeeld via de onze website.

ii) Gedragsgegevens.

Persoonsgegevens die CHA verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Zie ook het onderdeel “Cookies”.

iii) Het analyseren van het gebruik van onze website.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

iv) Het verbeteren en beveiligen van onze website.

d) Het registreren van bezoekers.

e) Personeelsadministratie en sollicitatieprocedures.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
- toestemming ;
- op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
- een gerechtvaardigd belang.

Toestemming

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze
verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk.

Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer 070 – 411 22 00 of fg@cha.nl.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar fg@cha.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Copyright © 2022
Clearing House Apothekers
Website created by Clic.nl
Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u in de tussentijd vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via 070 411 22 20.
Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u in de tussentijd vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via 070 411 22 20.