header-home apothekers verzekeraars

Bijlage 2 middelen en achteraf controle

op .

Vanuit cVGZ is aandacht gevraagd voor de procedure bij het leveren van bijlage 2-middelen waarbij een apotheekinstructie vereist is.

De zogenaamde 'bijlage 2 middelen' zijn geneesmiddelen die alleen worden vergoed als er vooraf een artsenverklaring is ingevuld en de apotheek bepaalde controles heeft doorlopen bij het uitgeven van het geneesmiddel. Als u een van deze middelen levert, dient de patiënt de getekende artsenverklaring te overhandigen. Daarna dient u de controles die in de apotheekinstructie beschreven zijn, uit te voeren. Het resultaat van die controles bepaalt of het middel geleverd mag worden en vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
U dient deze formulieren bij het recept te bewaren omdat verzekeraars ze kunnen opvragen voor de verplichte receptcontrole. Als u de formulieren dan niet kunt overhandigen, kan de declaratie alsnog teruggevorderd worden.

Dit is een landelijke werkwijze die voor alle verzekeraars gelijk is. In de taxe kunt u zien of een middel onder de 'bijlage 2 middelen' valt. De apotheekinstructie per middel kunt u terugvinden op de website van ZN.

Button nieuws